logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาดธาตุซีลีเนียม

อาการ : ขาดธาตุซีลีเนียม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซีลีเนียม (Selenium)

ยาซีลีเนียมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาอาการขาดธาตุซีลีเนียม (อาการเช่น อ่อนเพลีย ติดเชื้อได้ง่าย กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคหัวใจจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง)