logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ของเหลว

อาการ : ของเหลว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารละลายอะซิเตท ริงเกอร์ (Acetate ringer’s solution)

สารละลายริงเกอร์อะซิเตต(Acetate ringer’s solution) ประกอบไปด้วยเกลือแร่หลายชนิดที่นำมาละลายในน้ำกลั่น และผ่านกระบวนการอบไอน้ำทำให้ปราศจากเชื้อ(Sterilization)