logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนในเต้านม

อาการ : ก้อนในเต้านม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

อาการสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายคือ คลำได้ก้อนเนื้อในเต้านม มักเกิดเพียงข้างเดียว (โอกาสเกิดสองข้างมีประมาณ 5%)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไฟโบรแอดีโนมา หรือ ไฟโบรแอดีโนมาเต้านม (Breast fibroadenoma)

ไฟโบรแอดีโนมาเต้านม หรือ ไฟโบรแอดีโนมา (Breast fibroadenoma) คือ เนื้องอกของเต้านมชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไฟโบรซีสติคเต้านม หรือ ซีสต์เต้านม (Fibrocystic breast)

ไฟโบรซีสติคเต้านม หรือ ซีสต์เต้านม หรือ ถุงน้ำเต้านม (Fibrocystic breast หรือ Fibrocystic breast disease)คือ ภาวะที่เซลล์เนื้อเยื่อเต้านมทั้งชนิดสร้างน้ำนม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เนื้องอกฟิลโลดิส หรือ เนื้องอกฟิลโลดิสเต้านม (Breast phyllodes tumor)

เนื้องอกฟิลโลดิส คือ เนื้องอกชนิดหนึ่งของเต้านม พบได้น้อย เป็นได้ทั้งเพศหญิงและชาย เนื้องอกแบ่งตามลักษณะทางพยาธิวิทยาได้เป็น 3 กลุ่มคือ เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง เนื้องอกกึ่งมะเร็ง และเนื้องอกมะเร็ง