logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนหรือแผลเรื้อรังที่โคนลิ้น

อาการ : ก้อนหรือแผลเรื้อรังที่โคนลิ้น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งโคนลิ้น (Base of tongue cancer)

สาเหตุที่แน่นอนชัดเจนของการเกิดโรคมะเร็งโคนลิ้นยังไม่ทราบ แต่พบมีปัจจัยเสี่ยงซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดคือ การสูบบุหรี่