logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนที่ปากช่องคลอด

อาการ : ก้อนที่ปากช่องคลอด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

โรคของต่อมบาร์โธลิน (Bartholin’s gland disease)

หากไม่รักษาโรคต่อมบาร์โธลินเป็นหนอง ก้อนหนองอาจแตกเองได้ หรือทำให้มีไข้สูง หนาวสั่น เจ็บปวด สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้