logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

อาการ : การใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ผ้าอนามัยแบบสอด (Tampon)

อันตรายที่ร้ายแรงในการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดคือ อาจทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด/ภาวะพิษเหตุติดเชื้ออย่างรุนแรงที่เรียกว่า Toxic shock syndrome