logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การเปลี่ยนอวัยวะ

อาการ : การเปลี่ยนอวัยวะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปฏิกิริยาร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ (Transplant rejection)

ปฏิกิริยาต่อต้านอวัยวะใหม่(Transplant rejection หรือ Graft rejection หรือ Tissue rejection หรือ Organ rejection) คือ กระบวนการทางภูมิคุ้มกันต้านทานโรค