logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การคลอด

อาการ : การคลอด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกซิโทซิน (Oxytocin)

ยาออกซิโทซินมีสรรพคุณดังนี้เช่น ช่วยกระตุ้นและเร่งการคลอดบุตร, รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด, ช่วยกระตุ้นให้มารดาหลั่งน้ำนมในการเลี้ยงดูบุตร