logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กล้ามเนื้อกระตุกต่อเนื่องควบคุมไม่ได้

อาการ : กล้ามเนื้อกระตุกต่อเนื่องควบคุมไม่ได้

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการทูเร็ตต์ (Tourette syndrome)

กลุ่มอาการทูเร็ตต์คือ ความผิดปกติทางระบบประสาทชนิดหนึ่งประกอบด้วยอาการกระตุกของกล้ามเนื้อหลายๆมัดพร้อมกันร่วมกับมีการเปล่งเสียงออกมาจากลำคอหรือจากจมูก