logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กลืนเจ็บ

อาการ : กลืนเจ็บ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หลอดอาหารอักเสบ (Esophagitis)

หลอดอาหารเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบทางเดินอาหาร โดย “หลอดอาหารอักเสบ(Esophagitis)” หมายถึง ภาวะที่มีการอักเสบที่อาจเกิดจากการติดเชื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เชื้อราหลอดอาหาร (Esophageal thrush)

เชื้อราหลอดอาหาร หรือ โรคหลอดอาหารติดเชื้อรา(Esophageal thrush หรือ Esophageal candidiasis) คือ โรคที่หลอดอาหารติดเชื้อราชนิด แคนดิดา (Candida)