logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน

อาการ : กระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะบาโลพาราไทด์ (Abaloparatide)

ยาอะบาโลพาราไทด์ (Abaloparatide) เป็นยาที่มีโครงสร้างของสายโปรตีนมาเรียงต่อกันทำให้มีลักษณะคล้ายกับ’พาราไทรอยด์ฮอร์โมนของมนุษย์