logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค

อาการ : กดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค

โดย ภญ. ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย

ไซโคลสปอริน (Cyclosporin)

ยาไซโคลสปอรินนำมาใช้กดภูมิคุ้มกันฯในการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อป้องกันการปฏิเสธสิ่งปลูกถ่ายในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ, ใช้รักษาเยื่อตาขาวอักเสบจากภาวะตาแห้ง