logo

หน้าหลัก / ค้นหาโรคตามอวัยวะ

อวัยวะภายในร่างกาย

โยนี

ปุ่มกระสัน หรือ คลิตอริส (Clitoris)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปุ่มกระสัน หรือเรียกทับศัพท์ว่า คลิตอริส(Clitoris) คือเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งของ อวัยะเพศหญิงส่วนที่เรียกว่า โยนี เป็นส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย โดยอยู่ใต้แคมใหญ่

ติ่งเนื้อเวสติบูลาแปบปิลโลมาโตซิสอวัยวะเพศหญิง (Vulvar vestibular papilloma tosis)

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

Vulvar vestibular papillomatosis ไม่ใช่โรคติดเชื้อจึงไม่ติดต่อ และไม่มีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวคือ ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์