ไฟบริโนเจน (Fibrinogen) ไฟบริน (Fibrin)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ไฟบริโนเจน

ไฟบริโนเจน(Fibrinogen) อีกชื่อคือ “Factor I” เป็นสารโปรตีนชนิดหนึ่งในเลือด/ในน้ำเลือด เป็นสารสร้างจากตับ เป็นสารสำคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือด(ทำให้เลือดหยุดไหล) โดยจะสลายตัวเป็นสารที่เรียกว่า “ไฟบริน(Fibrin)หรืออีกชื่อคือ “Factor Ia”ในกรณีมีการเสียหายของผนังหลอดเลือด และไฟบรินจะจับตัวกันจนเกิดเป็นลิ่มเลือด ซึ่งทางคลินิก ตรวจหาค่าไฟบริโนเจนได้จากการตรวจเลือดจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยค่าปกติ คือ 200 - 400 mg/dL (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) หรือ 2.0 - 4.0 g/L(กรัม/ลิตร)

ไฟบริน(Fibrin) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ เป็นสารฯในน้ำเลือด มีลักษณะคล้ายเส้นใย โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของไฟบริโนเจนเมื่อผนังหลอดเลือดเสียหาย ทั้งนี้ ไฟบรินมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการทำให้เกิดลิ่มเลือด

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Fibrinogen [2017,Dec30]
  2. https://medlineplus.gov/ency/article/003650.html [2017,Dec30]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Fibrin [2017,Dec30]