โรคภัยไข้เจ็บ ตอนที่ 30 – มีปริมาณดื่มที่ปลอดภัยไหม (1)

นอกจากนี้ ยังมีเลือดไหลจากลำไส้ (Gut) ออกทางปากและทวาร (Anus), มีการบวม (Swollen) ไปทั่วร่างกาย โดยเฉพาะช่องท้อง (Abdomen) และขา ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ (Machine) ที่ทำความสะอาดเลือด แล้วยังมีสมองบวมจากการสะสม (Accumulation) ของสารเคมีที่เป็นพิษ (Toxic) ซึ่งตับไม่สามารถชะล้าง (Process)

ผู้ป่วยอยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว (Coma) และรอคอยการปลูกถ่าย (Transplant) อวัยวะอย่างแทบหมดหวัง (Desperate) สิ่งที่เห็นคือปลายขั้ว (Extreme end) ของทางเลือก (Spectrum) คุณภาพของชีวิตที่อาจได้รับผลกระทบอย่างเลวร้ายสุดๆ (Drastically) ก่อนเข้าโรงพยาบาลด้วยซ้ำ สมาชิกในครอบครัวนักดื่มเหล้า ก็รับรู้ในเรื่องนี้ รวมทั้งผลกระทบในโลกแห่งความจริง (Reality)

ผู้คนส่วนมากเชื่อว่า เขาดื่มแอลกอฮอล์ไม่มากพอที่จะได้รับผลกระทบจากความซับซ้อน (Complication) จากแอลกอฮอล์ แต่เป็นที่รู้กันว่า การดื่มแอลกอฮอล์น้อยๆ ก็จะได้รับผลเสียหายน้อย การดื่มแอลกอฮอล์มาก ก็จะได้รับผลเสียหายมาก จึงมักมีคำถามว่า ปริมาณ (Dose) แค่ไหน จึงจะมีผลที่ตามมา (Consequence) ในเชิงลบ (Negative) บนพื้นฐานของตัวพยากรณ์ (Predictor) โดยทั่วไปในกรณีโรคตับที่ร้ายแรง

คำตอบอยู่ที่ 40 ถึง 80 กรัมของสารเอทานอล (Ethanol) ในแอลกอฮอล์ ต่อวัน สำหรับผู้ชาย และ 20 ถึง 40 กรัม สำหรับผู้หญิง ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 10 ถึง 12 ปี ขึ้นไป

เราลองมาคำนวณเปลี่ยน (Convert) ปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภค (Consume) ดู มาตรฐานการดื่ม 1 ครั้ง (1 Drink) เท่ากับสารเอทานอล (Ethanol) 14 กรัม แต่มาตรฐานของปริมาตร (Volume) แตกต่างกันตามประเภทของเครื่องดื่ม (Beverage) และปริมาตรของของเหลว (Fluid) เช่น เบียร์  12 ออนซ์ (Ounce), ไวน์ (Wine) 5 ออนซ์, และเหล้า (Liquor) 1.5 ออนซ์

การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ (Equate) การดื่มปริมาณมาตรฐานประมาณ 3 ถึง 6 ครั้ง ต่อวัน สำหรับผู้ชาย และ 1.5 ถึง 3 ครั้ง ต่อวัน สำหรับผู้หญิง ซึ่งดำเนินเป็นกิจวัตร มากว่าทศวรรษแล้ว จึงเป็นที่มาของเบียร์ที่บรรจุหีบห่อ (Pack) เป็น 6 กระป๋อง ต่อวัน สำหรับผู้ชาย และครึ่งหนึ่งของปริมาณดังกล่าว สำหรับผู้หญิง

ผลที่ตามมาของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน แตกต่างจากผู้ที่ดื่มเฉพาะสุดสัปดาห์ แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนิยามของคำว่า “Binge” (= ดื่มหนักอย่างรวดเดียว) โดยที่ 1 Binge = การดื่ม 5+ ครั้ง สำหรับผู้ชาย หรือ 4+ ครั้งสำหรับผู้หญิง ภายในช่วงเวลา (Span) 2 ชั่วโมง

ประมาณ 1 ใน 6 ของชาวอเมริกัน ดื่มเดือนละ 4 ครั้ง หรือสัปดาห์ละครั้ง (กล่าวคือ ทุกสุดสัปดาห์) อย่างไรก็ตาม ในแต่ละ Binge จะเท่ากับการดื่มประมาณ 7 ครั้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพเท่าๆ กับการบริโภค (Consumption) แอลกอฮอล์มากเกินไป (Excessive) อย่างเรื้อรัง (Chronic) แม้ว่า จะมีผลกระทบทันทีทันใด (Immediate) ต่อพฤติกรรมที่ค่อนข้างลำบาก (Trouble-some) 

แหล่งข้อมูล -

  1. Ramirez, Lucas, MD. (2022.o Simplify Your Health: A Doctor’s Practical Guide to a Healthier Life. Texas, USA: Black Rose Writing.
  2. สันต์ ใจยอดศิลป์, นพ. (2560). สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง: Good Health by Yourself (eBook). พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.
  3. Journal of the American College of Cardiology - https://www.jacc.org/doi/1016/j.jacc.2017.07.710 [2023, August 22].