โรคติดเชื้อ (Infectious disease)

บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อ (Infectious disease) คือโรคที่เกิดจากเชื้อจุลชีพหรือจุลินทรีย์ (Micro organism) ซึ่งสามารถถ่ายทอด หรือแพร่เชื้อ หรือติดต่อสู่ผู้อื่นหรือสู่สัตว์อื่นๆได้ โดยทั่วไปโรคติดเชื้อมักเป็นโรคติดต่อ แต่บางโรคก็เป็นโรคไม่ติดต่อเช่น กรณีโรคเกิดจากสารพิษของแบคทีเรียไม่ใช่เกิดจากตัวแบคทีเรียเช่น โรคอาหารเป็นพิษชนิดเกิดจากสารพิษของแบคทีเรีย และโรคบาดทะยัก

หมายเหตุ: จุลชีพหรือจุลินทรีย์คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ และมักมีเซลล์เดียวได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสัตว์เซลล์เดียว(Protozoa)

บรรณานุกรม

  1. http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/ [2015,Nov14]
  2. Microorganism http://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism [2015,Nov14]
Updated 2015, Nov 14