โรคติดต่อ (Communicable disease)

บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคติดต่อ

โรคติดต่อ (Communicable disease) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ (โรคติดเชื้อ) และเชื้อโรคสามารถถ่ายทอด (Transmission) และ/หรือติดต่อโดยการสัมผัสคลุกคลีและ/หรือโดยการแพร่กระจาย (Contagious) สู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งยังสามารถติดเชื้อแพร่กระจายเชื้อจากสถานที่หนึ่งหรือจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หรืออีกแหล่งได้

เมื่อเป็นโรคติดต่อ/ติดเชื้อที่ต้องอาศัยตัวนำโรค (Vector) เช่น แมลงต่างๆ (เช่น โรคไข้จับสั่น) หรือต้องอาศัยสิ่งต่างๆหรือสารคัดหลั่ง (เช่น ทางเลือดในโรคไวรัสตับอักเสบ บี) หรือทางอาหารและน้ำดื่ม (เช่น โรคไทฟอยด์) เรียกโรคติดต่อลักษณะนี้ว่า Transmissible disease

เมื่อเป็นโรคติดต่อ/ติดเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วจากการสัมผัสเชื้อโดยตรง ไม่ต้องอาศัยตัวนำโรคเข่น จากการสัมผัสคลุกคลี หรือจากละอองน้ำลายและการหายใจของผู้ป่วยโดยตรง เรียกโรคติดต่อลักษณะนี้ว่า Contagious disease เช่น โรคไข้หวัดใหญ่และโรคหัด

บรรณานุกรม

  1. http://www.ph.ucla.edu/epi/bioter/anthapha_def_a.html [2015,Oct31]
  2. Contagious disease http://en.wikipedia.org/wiki/Contagious_disease [2015,Oct31]
Updated 2015, Oct 31