โซเดียม เกลือแร่โซเดียม (Sodium)

โซเดียม เป็นเกลือแร่/แร่ธาตุที่สำคัญและจำเป็นของร่างกาย มีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกเซลล์ ช่วยคงสมดุลของน้ำและเกลือแร่ และในระหว่างเกลือแร่ชนิดต่างๆ (เช่น โพแทสเซียม) รวมทั้งในการรักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง เป็นตัวช่วยคงความดันโลหิต ซึ่งถ้าร่างกายมีปริมาณโซเดียมในเลือดสูง จะส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ทั้งนี้โซเดียม มักจะทำงานควบคู่ไปกับโพแทสเซียมเสมอ

ในผู้ใหญ่ ร่างกายต้องการปริมาณโซเดียมจำนวนน้อยในแต่ละวัน แต่ที่สำคัญคือ ไม่ควรบริโภคโซเดียมเกินกว่าวันละ 2,300 มิลลิกรัม เพราะจะส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจในที่สุด ทั้งนี้ ร่างกายควบคุมปริมาณโซเดียมผ่านทางไต และได้รับโซเดียมจากอา หารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณโซเดียมสูง คือ ชนิดที่มีเกลือแกง (เกลือ โซเดียมคลอไรด์/Sodium chloride) ในปริมาณสูง โดยเฉพาะในอาหาร เครื่องดื่มที่มีรสเค็ม

บรรณานุกรม

  1. Sodium and diet http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09354.html [2013,July31].
  2. Sodium https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium [2013,July31].