แมคโครเฟจ (Macrophage)

บทความที่เกี่ยวข้อง
แมคโครเฟจ

แมคโครเฟจ หรือ แมคโครฟาจ (Macrophage) คือ เม็ดเลือดขาวชนิดที่ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปในร่างกาย เช่น เชื้อโรคต่างๆ โดยเม็ดเลือดขาวชนิดนี้พบได้ทั้งในเลือดและในเนื้อเยื่อต่างๆ แต่ทั่วไปมักพบอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะในเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบติดเชื้อ เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ เซลล์จะมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวทั่วไป และภายในเซลล์ อาจพบมีสิ่งแปลกปลอมที่ถูกเซลล์นี้จับกิน เซลล์นี้อาจมีชื่อเรียกได้หลายชื่อ เช่น Histiocyte , Kupffer cell , Alveolar macrophages, Microglia ,Phagocyte

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Macrophage [2017,Oct28]