เม็ดเลือดแดง (Red blood cell หรือ Erythrocyt)

เม็ดเลือดแดง เรียกย่อ ว่า RBC, rbc, หรือ red cell คือ เซลล์ชนิดหนึ่งที่มีเฉพาะในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่สร้างโดยไขกระดูก และมีอยู่ในหลอดเลือด โดยส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง คือ สาร ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยจับ ออกซิเจน ดังนั้น หน้าที่สำ คัญของเม็ดเลือดแดง คือ การนำออกซิเจนไปเลี้ยง เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงานสำคัญในการทำงานของเซลล์ ของเนื้อเยื่อ และของอวัยวะ ซึ่งการขาดเม็ดเลือดแดง (ขาดออกซิเจน) จะเป็นสาเหตุให้อวัยวะสำคัญต่างๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ไม่สามารถทำงานได้ เกิด ภาวะ หัวใจล้มเหลว ภาวะหายใจล้มเหลว และ/หรือ ภาวะสมองล้ม เหลว (โคม่า) ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

เม็ดเลือดแดงปกติ มีขนาดประมาณ 6.2x8.2 ไมโครเมตร (Micrometer, µm) หนาประ มาณ 0.8-2.5 µm และมีค่าปกติ ในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิง คือ ประมาณ 4.7-6.1 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตรของเลือด (Cell/mcL) ในผู้หญิงประมาณ 4.2-5.4 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตรของเลือด ทั้งนี้เราสามารถตรวจปริมาณ และรูปร่างของเม็ดเลือดแดงได้จากการตรวจเลือด ที่เรียก ว่า ซีบีซี (CBC, Complete blood count)

ในการสร้างเม็ดเลือดแดงของไขกระดูก จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันจากเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเจริญเป็นเม็ดเลือดแดงตัวแก่ หลังจากนั้น ไขกระดูกจะปล่อยเม็ดเลือดแดงตัวแก่เข้าสู่หลอดเลือด ซึ่งเม็ดเลือดแดงตัวแก่ในหลอดเลือดจะมีอายุประมาณ 100-120 วัน หลังจากนั้นเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วจะถูกกำจัดออกจากหลอดเลือดโดย ม้าม และส่วนน้อยโดยตับ

บรรณานุกรม

  1. Red blood cell https://en.wikipedia.org/wiki/Red_blood_cell [2013,Oct25].
  2. RBC count http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003644.htm [2013,Oct25].