เมื่อย ปวดเมื่อย เมื่อยขบ เมื่อยล้า (Muscle pain)

เมื่อย ปวดเมื่อย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นิยามว่า คือ อาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ จากการทำงานซ้ำๆ โดย

  • ถ้าเมื่อยมากทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าลง เรียกว่า “เมื่อยล้า”
  • แต่ถ้าปวดแบบมีอะไรมากดหรือบีบ เรียกว่า “เมื่อยขบ”