เจ็บไข้ได้ป่วย – การเปลี่ยนแปลงชีวิต ตอนที่ 4 (ตอนจบ)

เจ็บไข้ได้ป่วย – การเปลี่ยนแปลงชีวิต ตอนที่ 4 (ตอนจบ)

ผลลัพธ์ก็คือ ทำให้เลือดของเราเต็มไปด้วยกรด และเนื้อเยื่อเป็นพิษ (Poison) และเมื่อพิษกรดสะสม(Accumulate) เกินกว่าจุดที่ยอมรับได้ (Toleration point) วิกฤตก็จะเกิดขึ้น นั่นคือการเกิดโรค

เชื้อโรคเป็นผลของสภาวะกรดสูงในร่างกาย วิถีชีวิต (Life style) และนิสัยการบริโภค จะนำไปสู่การเกิดโรค หากเราไม่มีสภาวะด่างสูงในเลือด พร้อมอาหารที่เหมาะสมและน้ำในระดับสูง เมื่อสภาวะด่างได้รับการฟื้นฟู (Restored) ก็จะไม่มีการเจ็บป่วยหรือโรคภัย

เพื่อให้เราประสบสุขภาพที่แข็งแรง เราจำเป็นต้องให้แน่ใจว่า ระบบร่างกายของเราดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Peak efficiency)

อย่าลืมว่า การตัดสินใจของเราในแต่ละวัน กำหนด (Determine) จุดหมายปลายทางของร่างกาย (Physical destiny) จงตัดสินใจวันนี้ที่จะยุติการสร้างพิษให้ร่างกาย และเริ่มต้นสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเป็นพิษ (Toxicity) ณ ที่ซึ่งร่างกาย (Body) และจิตใจ (Mind) ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งสำคัญที่สุดคือการรับรู้ว่า (1) สุขภาพกายคือสมบัติ (Possession) อันล้ำค่า และ (2) เราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปวง (Toto responsibility) ของสุขภาพและพลังงานของเราเอง

ดังนั้น ถ้าเราต้องการสุขภาวะสมบูรณ์ เราต้องควบคุมทางเลือกวิถีชีวิต เพราะเราเป็นผู้สร้างโรคผ่านการกิน, ดื่ม, คิด, และรู้สึกความมีตัวตน (Existence) ของมัน

นานาหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วเป็นกุญแจพื้นฐาน (Key foundational principle) ซึ่งเมื่อได้รับการนำไปปฏิบัติ จะทำให้ร่างกายของเราที่ได้รับการออกแบบอย่างอัศจรรย์ (Wonderfully designed) สามารถฟื้นฟู (Regain) สุขภาพของเรา ด้วยพลังเยียวยาอย่างวิเศษ (Miraculous healing power) โดยทำให้มีสุขภาวะสมบูรณ์ที่เราสมควรได้รับ (Deserve) และขยายต่อความรู้สึกของพลังงานเต็มศักยภาพ (Absolute energy), ความชัดเจนทางจิตใจ (Mental clarity), และความแข็งแรง (Vitality) ของร่างกาย พร้อมความรู้สึกของความตื่นเต้น (Excitement), ความสนุกสนาน (Joy), และพลังขับเคลื่อน (Momentum) ของทั้งชีวิต

เนื้อหาของบล็อกนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันนี้ 29 มีนาคม 2566 รวบรวมจากประสบการณ์ของ แมท ทราเวอโส (Matt Traverso) ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นครูฝึก (Coach) ที่เชี่ยวชาญการนำเสนอหลักสูตรปรับปรุงสุขภาพตามธรรมชาติ (Natural health improvement) โดยปราศจากการใช้ยา (ที่ค่อนข้างแพง) และอาจมีอันตราย เขาได้ใช้ไม่ต่ำกว่าเวลา 15 ปีในการศึกษาค้นคว้าด้านโภชนาการและสาเหตุที่แท้จริงของโรคภัยไข้เจ็บ ในโปรแกรมสัมมนาทั้งสด (Live) และออนไลน์ ผู้เข้ารับการอบรมนับพันๆ คนทั่วโลก เรียนรู้การเลิกพึ่งพายาและปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บอันตรธานหายไป (Vanish) เขาเป็นผู้ประพันธ์หนังสือยอดนิยม (Best seller) 5 เล่ม และมักได้รับการสัมภาษณ์ทางสื่อวิทยุ, โทรทัศน์, และหนังสือพิมพ์ ในสหรัฐอเมริกา

แหล่งข้อมูล

  1. Traverso, Matt. (2014). Health, Vitality, and Energy in Your Body (eBook). USA.
  2. Acid - https://en.wikipedia.org/wiki/Acid [2023, January 24].
  3. Alkali - https://en.wikipedia.org/wiki/Alkali [2023, January 24].