อาการสำคัญ (Chief complaint)

อาการสำคัญ Chief complaint ย่อว่า CC (ซีตัวใหญ่) เป็นคำที่ใช้ทางการแพทย์ มีที่มาจากทางด้านสหรัฐอเมริกา แต่ทางอังกฤษจะใช้คำว่า Presenting complaint ย่อว่า PC (อักษรตัวใหญ่เช่นกัน) หมายถึง “ปัญหา/อาการทางการแพทย์ที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล”

ในแต่ละโรค จะมีปัญหา/อาการทางการแพทย์หลากหลายอาการ ที่โดยทั่วไปผู้ป่วยมักดู แลตนเองได้ที่บ้าน ไม่มาพบแพทย์ เช่น ในโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการ มีไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย ซึ่งผู้ป่วยจะดูแลอาการเหล่านี้ที่บ้าน ด้วยการพักผ่อน กินอาหารอ่อน กินยาแก้ปวด กินยาลดไข้ เป็นต้น โดยไม่ได้มาพบแพทย์ แต่ถ้าผู้ป่วยเกิดมีอา การบางอาการที่เลวลง เช่น เจ็บคอมากจนกินไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมาพบแพทย์ ดังนั้นอาการเจ็บคอมากจนกินไม่ได้ ทางแพทย์จะเรียกว่า “อาการสำคัญ”

อาการสำคัญ จะเป็นคำถามแรก ที่แพทย์ใช้สอบถามอาการกับผู้ป่วย เช่น “เป็นอย่างไร หรือ ทำไมถึงมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล?”

ทั้งนี้ ความสำคัญของ อาการสำคัญ ก็คือ เป็นปัญหา/อาการทางการแพทย์ที่สำคัญที่ สุดสำหรับผู้ป่วย ที่แพทย์ต้องให้การดูแลรักษาประคับประคองตามอาการ โดยไม่จำเป็นต้องรอจนวินิจฉัยได้ว่าสาเหตุเกิดจากโรคอะไร แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของอาการสำคัญด้วย เช่น อาการสำคัญ คือ หายใจลำบาก แพทย์จะให้ออกซิเจนผู้ป่วยก่อนที่จะวินิจฉัยได้ว่า การหายใจลำบากมีสาเหตุจากโรคอะไร เป็นต้น

นอกจากนั้น อาการสำคัญ ยังใช้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางในการหาสาเหตุของโรค เพราะเป็นตัวบอกว่า น่าจะเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะอะไรหรือกับระบบใด (เช่น โรคติดเชื้อ หรือโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคระบบทางเดินอาหาร) รวมทั้งเป็นอาการชี้นำว่า แพทย์ควรสอบถามประวัติทางการแพทย์ อาการร่วม และตรวจร่างกายระบบใดเพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงหรือ ไม่ (เช่น อาการสำคัญ คือ ตกขาว แพทย์ก็จำเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติมถึงประวัติเพศสัมพันธ์ ประวัติประจำเดือน และตรวจภายในผู้ป่วย เป็นต้น) และ/หรือ แพทย์ควรต้องตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและ/หรือเอกซเรย์ หรือไม่ อย่างไร

บรรณานุกรม

  1. Presenting complaint http://en.wikipedia.org/wiki/Presenting_problem [2013,July2].