บั้นเอว กะเอว สะเอว เอว (Lumbar region)

บทความที่เกี่ยวข้อง
บั้นเอว

บั้นเอว กะเอว สะเอว เอว (Lumbar region) ในภาษาอังกฤษทั่วไปใช้เพียงคำเดียวคือ Flank โดยตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ส่วนกลางของร่างกายระหว่างชายโครงกับกระดูกตะโพกทั้งสองข้าง อาจเรียกว่า สะเอว เอว หรือ กะเอว

ทางการแพทย์ บั้นเอวเป็นส่วนของช่องท้องที่อยู่ด้านข้างต่อบริเวณสะดือ แยกเป็นบั้นเอวซ้ายและบั้นเอวขวา ซึ่งบั้นเอวทั้งซ้ายและขวาเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อหลัง, เส้นประสาทของไขสันหลังระดับเอว, ไต, ท่อไต, ต่อมหมวกไต, ด้านข้างของตับเมื่อเป็นเอวด้านขวา, ม้ามเมื่อเป็นเอวด้านซ้าย และบ่อยครั้งมักรวมกระดูกสันหลังเอวที่อยู่ตรงกลางหลังไว้ด้วย ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยให้อาการว่า มีอาการที่เอวเช่น ปวดเอว แพทย์จึงมักนึกถึงการเป็นโรคของอวัยวะต่างๆดังได้ดังกล่าวแล้วเสมอ

Updated 2015, Aug 22