วิตามินดี (Vitamin D)

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิตามินดี

วิตามินดี(Vitamin D)เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน แหล่งวิตามินดีจากธรรมชาติมีน้อย เช่น ในอาหารกลุ่ม”นม” แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบอาหารเสริม นอกจากนี้ร่างกายจะสร้างวิตามินดีได้จากผิวหนังเมื่อผิวหนังทำปฏิกิริยากับแสงแดด โดยแสงแดดจะกระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดี ตัววิตามินดีเองจะเป็นสารที่ยังไม่ออกฤทธิ์ เมื่อร่างกายได้รับวิตามินดี ร่างกายจะมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนวิตามินดีไปเป็นวิตามินดีชนิดที่ออกฤทธิ์ ที่เรียกว่า Calcitriol

วิตามินดี แบ่งเป็นชนิดย่อยๆได้หลายชนิด แต่มักเป็นชนิดที่ไม่ออกฤทธิ์ด้วยตัวมันเอง วิตามินดีที่ออกฤทธิ์ได้ด้วยตัวเอง คือ วิตามินดี3 และวิตามิน ดี2 ซึ่งเมื่อกล่าวถึง “วิตามินดี” โดยไม่ระบุชนิด ทั่วไป จะหมายถึง “วิตามินดี3 และ/หรือวิตามินดี2”

ก. วิตามิน ดี-2 (Vitamin D-2) หรือ Ergocalciferol เป็นชนิดที่มีในพืชบางชนิดแต่มีไม่มาก เช่น เห็ดบางชนิด และมุษย์สามารถผลิตขึ้นใช้ใน อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารเสริมได้

ข. วิตามินดี-3(Vitamin D3)หรือ Cholecalciferol เป็นวิตามินชนิดที่ออกฤทธิ์ที่ร่างกายสร้างจากผิวหนังเมื่อผิวหนังได้รับแสงแดด และเป็นวิตามินดีที่สร้างได้จากคน และสัตว์ และนิยมผลิตเป็นเวชภัณฑ์ยา และอาหารเสริม เพราะออกฤทธิ์ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มวิตามินดี

ทั้งนี้ ทั้งวิตามินดี2 และวิตามินดี3, มักเรียกรวมกันว่า Caciferol

อนึ่ง อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิตามินดีได้ในบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิตามินดีของเว็บ haamor.com เช่นเรื่อง

  • วิตามินดี
  • Calcidiol
  • ภาวะขาดวิตามินดี
  • โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกบาง
  • Calcium acetate

บรรณานุกรม

  1. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/ [2018,Jan20]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D [2018,Jan20]