ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) ประกอบด้วยระบบทางเดินหายใจตอนบนหรือตอนต้น (Upper respiratory Tract) และระบบทางเดินหายใจตอนล่าง (Lower respiratory tract)

ระบบทางเดินหายใจตอนบน (Upper respiratory Tract) ประกอบด้วย จมูก ไซ นัส ลำคอ (คอหอย กล่องเสียง และท่อลม/Trachea)

ระบบทางเดินหายใจตอนล่าง (Lower respiratory tract) ประกอบด้วย ท่อลม (บางคนจัดท่อลมเป็นอวัยวะในระบบทางเดินหายใจตอนบน บางคนจัดเป็นอวัยวะในระบบทางเดินหาย ใจตอนล่าง) และปอด (ปอด: กายวิภาคและสรีระวิทยาของปอด) ซึ่งปอดประกอบด้วย หลอดลมประธาน (Main bronchus) หลอดลม หลอดลมฝอย และถุงลม นอกจากนั้นคือ หลอดเลือดแดงใหญ่ปอด (Pulmonary artery) และหลอดเลือดดำใหญ่ของปอด (Pulmonary vein) และเส้น ประสาท

จมูก มีหน้าที่ในการรับกลิ่นต่างๆและเป็นทางเดินลมหายใจ โรคที่เกิดกับจมูกเช่น โรคภูมิ แพ้ โรคภูมิแพ้หูคอจมูก เป็นต้น

ไซนัส เป็นโพรงอากาศช่วยให้กะโหลกมีน้ำหนักเบาลง ช่วยให้เสียงก้องขึ้น และช่วยปรับ อุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสมก่อนที่จะเข้าสู่ลำคอ ท่อลม หลอดลม และปอด โรคที่เกิดกับไซ นัสเช่น โรคไซนัสอักเสบ

ลำคอ อวัยวะในส่วนลำคอจะมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหาร ช่วยการออกเสียง/การพูด และช่วยการหายใจ โรคของอวัยวะในลำคอเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคมะเร็งของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆเช่น โรคมะเร็งกล่องเสียง

ปอดและหลอดลม มีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศและแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดกับก๊าซออกซิเจนจากอากาศเพื่อร่างกายนำก๊าซออกซิเจนไปใช้เป็นพลังงานของร่างกาย โรคที่พบเกิดกับปอดและหลอดลมเช่น ปอดอักเสบและปอดบวม โรคหืด และโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งปอด

Updated 2015, Dec 26