รอยโรค (Lesion)

รอยโรค คือ ตำแหน่งที่เกิดมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อ หรือ ของอวัยวะ โดยอาจเกิดจาก การบาดเจ็บ อักเสบ ผื่น แผล ก้อนเนื้องอก หรือ เนื้องอก มะเร็ง ทั้งนี้รอยโรคเกิดได้กับทุกเนื้อเยื่อ ทุกอวัยวะของร่างกาย เช่น รอยโรคที่ผิวหนัง (Skin lesion) รอยโรคในสมอง (Brain lesion) รอยโรคในปอด (Lung lesion) หรือรอยโรคในกระดูก (Bone lesion) เป็นต้น

รอยโรคอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น กรณีเป็น แผล หรือ ก้อนเนื้อ หรืออาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ เช่น รอยโรคจากการอักเสบติดเชื้อ เป็นต้น

บรรณานุกรม

  1. Lesion http://en.wikipedia.org/wiki/Lesion [2012,Oct 7].