บิลิรูบิน (Bilirubin)

บทความที่เกี่ยวข้อง
บิลิรูบิน

บิลิรูบิน (Bilirubin) คือสารเคมีชนิดหนึ่งที่ให้สีเหลืองออกน้ำตาล โดยเป็นสารที่เกิดจากการแตกตัวหรือการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด ทั้งนี้ร่างกายจะกำจัดสารนี้ออกจากร่างกายทางน้ำดีและทางปัสสาวะ ดังนั้นสารนี้จึงเป็นสารที่ทำให้อุจจาระมีสีออกเหลืองน้ำตาลและทำให้ปัสสาวะมีสีออกเหลือง ซึ่งถ้ามีสารนี้ในร่างกาย (ในเลือด) สูงกว่าปกติจะส่งผลให้เกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หรือโรคดีซ่าน และถ้าเกิดมีปริมาณสารนี้สูงเรื้อรังในน้ำดี สารนี้จะตกตะกอนได้ในถุงน้ำดีจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงน้ำดีอักเสบได้

บรรณานุกรม

  1. Bilirubin http://en.wikipedia.org/wiki/Bilirubin [2015,Dec19]
Updated 2015, Dec 19