น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง น้ำไขสันหลัง น้ำสมอง ซีเอสเอฟ (CSF หรือ Cerebrospinal fluid)

น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง หรือน้ำไขสันหลัง หรือน้ำสมอง หรือน้ำในโพรงสมอง หรือที่เรียกย่อว่า ซีเอสเอฟ (CSF) คือของเหลว/น้ำ ที่อยู่ในชั้นใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง ทำหน้าที่พยุงสมองและไขสันหลังไว้ไม่ให้เกิดการเลื่อนไหลของสมอง ซึ่งเมื่อมีความผิดปกติของเยื่อหุ้มสมอง และ/หรือของไขสันหลัง รวมทั้งของเนื้อสมอง ก็จะส่งผลให้มีความผิดปกติของ CSF จึงเป็นเหตุผลที่แพทย์ต้องนำ CSF มาตรวจ (การเจาะน้ำไขสันหลัง) ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติของเยื่อหุ้มสมองและ/หรือของไขสันหลัง