เด็ก หรือ นิยามคำว่าเด็ก (Child)

บทความที่เกี่ยวข้อง
นิยามคำว่าเด็ก

เด็ก (Child หรือ Childhood หรือ Pediatrics) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นิยามว่า “เด็ก” คือ คนที่มีอายุน้อย และพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

ในทางการแพทย์ “เด็ก” คือ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อใช้คำนำหน้าชื่อว่า เด็ก หญิง หรือ เด็กชาย

นอกจากนั้น ยังมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเด็กอีก ได้แก่

 • เด็กแรกเกิด หรือทารกแรกเกิด หรือ เด็กแดง (New born หรือ Neonate) ซึ่งหมายถึง เด็กตั้ง แต่เกิดจนอายุ 28 วันหรือ 1 เดือน
 • เด็กอ่อน หรือเด็กทารก (Infant) หมายถึงเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี
 • เด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) คือช่วงอายุ 1 - 3 ปี
 • เด็กก่อนวัยเรียน (Preschool age) คือ ช่วงอายุ 3 - 5 ปี
 • เด็กวัยเรียน (School age หรือ Middle childhood) คือ ช่วงอายุ 6 - 12 ปี
 • และเด็กวัยรุน หรือวัยรุ่น (Adolescence) คือ ช่วงอายุ 12 - 21 ปี โดยอาจแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

- วัยรุ่นช่วงแรก(Young teens หรือ Early adolescence) อายุอยู่ในช่วง 12 - 14 ปี

- วัยรุ่นช่วงกลาง(Teenagers หรือ Middle adolescence) อายุอยู่ในช่วง 15 - 17 ปี

- และวัยรุ่นช่วงท้าย(Late adolescence) อายุช่วง 18 - 21 ปี

ทั้งนี้ ในบ้านเรายังแบ่งเด็ก เป็นเด็กเล็กและเด็กโต กล่าวคือ

 • เด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย (Early childhood)ได้แก่ ช่วงอายุ 1 - 5 ปี
 • เด็กโต(Middle childhood) คือ อายุช่วง 6 - 12 ปี

การแบ่งเด็กเป็นวัยต่างๆนั้น เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่ร่างกายและจิตใจยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ร่างกายและจิตใจจึงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยดังกล่าว และแตกต่างกับผู้ใหญ่ การแยกเด็กเป็นวัยต่างๆ จึงช่วยให้การดูแลเด็กทั้งด้านการศึกษาและด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก

อนึ่ง

 • สหประชาชาติได้ให้นิยามคำว่า “เด็ก” ว่าหมายถึง มนุษย์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยามว่า “เด็ก” คือผู้อายุน้อย, “เด็กแดง” คือ เด็กเพิ่งคลอดไม่นาน อายุประมาณ 1 เดือน, “เด็กอมมือ” คือ ผู้ไม่รู้ประสีประสา, “เยาวชน” คือ อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์, และ “ผู้เยาว์” คือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • ตามกฏหมายแพ่งและพานิช พ.ศ. 2535 ไม่ได้ระบุความหมาย”ผู้เยาว์” ไว้ชัดเจน แต่ระบุว่าบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 20ปีบริบูรณ์ และผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา 1448

บรรณานุกรม

 1. http://webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2546.nsf/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/C03665C254B503E7C7256DC0000D93DD?opendocument [2017,June24]
 2. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/Pages/default.aspx [2017,June24]
 3. https://www.englishforums.com/English/NamesOfDifferentAgeGroups/dxvzn/post.html [2017,June24]
 4. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/middle.html [2017,June24]
 5. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.aspx [2017,June24]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Child [2017,June24]
 7. https://sites.google.com/site/iwanttobelewyer/khwam-hmay-khxng-kdhmay-dek-laea-yeawchn [2017,June24]
 8. https://sites.google.com/site/criminallaw406/home/dek-laea-yeawchn-kratha-khwam-phid [2017,June24]
 9. http://oknation.nationtv.tv/blog/lamjuan/2012/03/03/entry-1 [2017,June24]
 10. http://law.longdo.com/law/714 [2017,June24]
Updated 2017,June24