การดำเนินโรค หรือ ธรรมชาติของโรค (Natural history of disease)

การดำเนินโรค หรือ ธรรมชาติของโรค คือ ลักษณะการเป็นไปตามธรรมชาติของอาการ หรือ ของภาวะผิดปกติต่างๆของโรค โดยการดำเนินโรคจะเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกของการเจ็บป่วย และดำเนินต่อไปจนถึงจุดจบ กล่าวคือ ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วย หรือ เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนั้นๆ โดยการดำเนินโรคจะเป็นไปตามธรรมชาติของผู้ป่วยและของการเจ็บป่วย/โรคนั้นๆทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีการรักษาด้วยวิธีการใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง

การแพทย์แผนปัจจุบัน จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการดำเนินโรค/ธรรมชาติของโรค ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของการเจ็บป่วยนั้นๆอย่างแท้จริง เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนั้นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งกับสาเหตุและกับอาการของผู้ป่วย เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาได้หาย และเพื่อลดโอกาสเสียชีวิตให้เป็นศูนย์หรือให้น้อยที่สุดเท่าที่ ธรรมชาติของโรค วิทยาการทางการรักษา และสุขภาพผู้ป่วย จะเอื้ออำนวย

บรรณานุกรม

  1. Natural history of disease. https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_history_of_disease [2013,July19].