ถุงลม (Pulmonaryalveolus)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถุงลมเป็นเนื้อเยื่อขนาดเล็กมากที่เป็นส่วนสำคัญของเนื้อเยื่อปอด มีลักษณะเป็นถุงที่มีผนังบางมาก ที่ใช้แลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศกับคาร์บอนได้ออกไซด์ในเลือด โดยเป็นส่วนปลายสุดของหลอดลมที่เรียกว่า Respiratory bronchiole ดังนั้นถุงลมจึงเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นที่สิ้นสุดของทางเดินลมหายใจ/ทางเดินอากาศ

ในปอดทั้งสองข้างมีถุงลมรวมกันประมาณ 700 ล้านถุงลม ซึ่งคิดเป็นเนื้อที่ในการแลก เปลี่ยนอากาศทั้งหมดประมาณ 70 ตารางเมตร โดยถุงลมแต่ละถุงในขณะไม่มีอากาศ มีเส้นผ่า ศูนย์กลางประมาณ 200 ไมโครเมตร (Micrometer)

โรคที่พบบ่อยของถุงลม เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคปอดบวมโรคถุงลมโป่งพอง

บรรณานุกรม