ตา ดวงตา (Eye)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ตา-ดวงตา

ตา (Eye) จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่เป็นเครื่องดูรูป ส่วน “ดวงตา” แปลว่า คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก แต่โดยทั่วไปเรามักใช้คำว่าตาและดวงตาแทนกันอยู่เสมอ โดยหมายถึง “ตา”

ในทางแพทย์ ตาหมายถึงอวัยวะส่วนที่เป็นลูกตา (Eyeball) ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนที่ทำหน้าที่ในการมองเห็น โดยส่วนประกอบสำคัญของตาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นคือ กระจกตา แก้ว ตา และจอตา (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาของตา)

อย่างไรก็ตาม คิ้ว หนังตา และต่อมน้ำตา ก็มักนับรวมเป็นส่วนประกอบของตาด้วย

Updated 2015, Sept 19