ดัชนีมวลกาย ดรรชนีมวลกาย (BMI: Body mass index)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย อาจสะกดว่า ดรรชนีมวลกาย หรือเรียกทั่วไปว่า บีเอ็มไอ (BMI: Body mass index) คือ ค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูง เป็นค่าที่นิยมใช้เป็นตัววินิจฉัยว่า ใครน้ำหนักตัวเกินหรือใครเป็นโรคอ้วน โดยหน่วยของน้ำหนักคิดเป็นกิโลกรัม และหน่วยของความสูงคิดเป็นเมตร

ค่าดัชนีมวลกายของแต่ละคนจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของคนๆนั้นหารด้วยความสูงยกำ ลังสอง ดังนั้นหน่วยของดัชนีมวลกายจึงเป็น กิโลกรัม/เมตร2 แต่โดยทั่วไปไม่นิยมใส่หน่วย

ค่าหรือเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีมวลกาย

  • ของคนเอเชียคือ 18.5 - 22.9
  • ส่วนของคนยุโรป (สากล) คือ 18.5 - 24.9

ซึ่งถ้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หมายความว่า ผอม แต่ถ้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์แสดงว่า น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน โดยแบ่งเป็น

ในชาวเอเชีย

  • อ้วนระดับ 1 เมื่อดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 23 - 24.9
  • อ้วนระดับ 2 ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25 - 29.9
  • อ้วนระดับ 3 ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30
  • และอ้วนรุนแรงที่สุด (อ้วนระดับ 4) ดัชนีมวลกายมากกว่า/หรือเท่ากับ 40

บรรณานุกรม

1. http://www.ss.mahidol.ac.th/th2/index.php?option=com_k2&view=item&id=2:bmi-
%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1
%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&Itemid=136
[2015,May16].
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index [2015,May16].

Updated 2015, May 16