ความไว (Sensitivity) ภาวะไวเกิน (Hypersensitivity)

ความไว ทางการแพทย์หมายถึง การตอบสนองของร่างกายต่อตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ต่างๆ เช่น กลิ่น รสชาติ เกสรดอกไม้ ควันบุหรี่ อุณหภูมิอากาศ ยาต่างๆ และ/หรือ อารมณ์จิตใจ/ความรู้สึก ซึ่งการตอบสนองอาจเป็นเรื่องของร่างกาย และ/หรือ ของอารมณ์-จิตใจก็ได้ ทั้งนี้แตกต่างกันในแต่ละคน บางคนอาจไม่มีการตอบสนอง บางคนตอบสนองมากน้อยต่างกัน เช่น อาการเวียนศีรษะเมื่อได้กลิ่นดอกไม้บางชนิด เป็นต้น

ภาวะไวเกิน คือ ภาวะผิดปกติที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ตอบสนองต่อตัว กระตุ้นมากเกินปกติ จนก่อให้เกิดอาการ หรือ ก่อโรคต่างๆ เช่น การแพ้ยา โรคภูมิแพ้ หรือ โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง ซึ่งบางกรณี เช่น การแพ้ยาฉีดบางชนิด อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชี วิตได้ ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ล่าช้า

บรรณานุกรม

  1. Hypersensitivity http://en.wikipedia.org/wiki/Hypersensitivity [2013,July17].
  2. Sensitivity (Human) http://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_(human) [2013,July17].