ก้อนในตับ (Liver mass)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ก้อนในตับ

ก้อนในตับ(Liver mass หรือ Hepatic mass) คือ ก้อน หรือก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นในตับ โดยทั่วไป ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ เป็นการตรวจพบโดยบังเอิญจาก การตรวจภาพตับทางรังสีวิทยา(เช่น อัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอมอาร์ไอ) จากการตรวจโรคอื่นๆ เช่น การตรวจหาระยะโรคมะเร็งชนิดต่างๆ การตรวจโรคปอดและเห็นภาพตับไปด้วย เป็นต้น

ก้อนในตับ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ก้อนที่เป็นมะเร็ง และก้อนที่ไม่ใช่มะเร็ง

1. ก้อนมะเร็ง: แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

ก. ก้อนมะเร็งของตับเอง(Primary liver cancer): มักพบเป็นก้อนเดียว ส่วนใหญ่อยู่ที่ตับกลีบขวา แต่ก็พบที่ตับกลีบซ้ายได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บhaamor.com บทความ เรื่อง มะเร็งตับ)

ข. ก้อนมะเร็งจากมะเร็งชนิดอื่นแพร่กระจายมาตับ (Secondary liver cancer หรือ Liver metastasis): มักพบหลายก้อนพร้อมกัน แต่พบก้อนเดียวก็ได้ พบได้บ่อยที่ตับกลีบขวามากกว่ากลีบซ้าย เช่น ที่พบบ่อยมักแพร่กระจายมาจาก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่

2. ก้อนเนื้อไม่ใช่มะเร็ง: ได้แก่

ก. เนื้องอกตับชนิดไม่ใช่มะเร็ง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง เนื้องอกตับชนิดไม่ใช่มะเร็ง)

ข. ก้อนเนื้อตับจากการติดเชื้อ: เช่น ฝีตับ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ฝีตับ)

ค. สาเหตุอื่นๆ: ที่พบบ่อย คือ ก้อนพังผืด เช่น โรคตับแข็ง

ทั้งนี้ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก้อนชนิดใดได้จาก ประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และอาจต้องมีการตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา หรือการตรวจเซลล์จากก้อนด้วยการตรวจทางเซลล์วิทยา

ส่วนวิธีรักษา และการพยากรณ์โรค จะขึ้นกับ

  • แต่ละชนิดของก้อน
  • ขนาดก้อน
  • อาการ
  • อายุ และ
  • สุขภาพผู้ป่วย

บรรณานุกรม

  1. http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Radio/curriculum/Surgery/Hepatic_mass.htm [2018,Oct13]