การพยากรณ์โรค (Prognosis)

การพยากรณ์โรค คือ การคาดการณ์โดยอาศัยหลักวิชาถึงผลในการรักษาโรคนั้นๆว่า เป็นอย่างไร มีโอกาสหาย ไม่หาย หรือเสียชีวิตอย่างไร กี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น หรือ คาดการณ์ธรรมชาติของโรคนั้นๆว่าจะรุนแรงหรือไม่ หรือ มีลักษณะการลุกลามแพร่กระจายอย่างไร เช่น

  • การพยากรณ์โรคมะเร็งระยะที่ 1 คือ มีโอกาสรักษาได้หายประมาณ 80-90%
  • หรือ โรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุมีการพยากรณ์โรค คือ มีโอกาสที่จะเกิดโรคปอดบวมร่วมด้วยสูงกว่าคนทั่วไป
  • หรือ โรคเบาหวานถ้าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ การพยากรณ์โรคคือ จะมีปัจ จัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดไตวายเรื้อรัง และเบาหวานขึ้นตา เป็นต้น

บรรณานุกรม

  1. Prognosis http://en.wikipedia.org/wiki/Prognosis [2012,April 22].