การตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytology)

บทความที่เกี่ยวข้อง
การตรวจทางเซลล์วิทยา

การตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytology) ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ใช้เข็มเจาะเข้าไปในก้อนเนื้อ ต่อมน้ำเหลือง หรือโพรงที่มีน้ำต่างๆ (เช่น โพรงเยื่อหุ้มปอด) หลังจากนั้นจะดูดเซลล์ออกมาตรวจ โดยการย้อมสีเคมีพิเศษและตรวจเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยพยาธิแพทย์ ซึ่งสามารถแยกได้ว่าเป็น เซลล์ปกติ เซลล์อักเสบ หรือเซลล์มะเร็ง

Updated 2014, Sept 27