การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องแลบ (Laboratory investigation)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ การตรวจทางห้องแลบ หรือบางคนเรียกย่อว่า การตรวจแลบ (Laboratory investigation หรือ ย่อว่า Lab test) คือ การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยขั้น ตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้การตรวจในห้องตรวจที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการ หรือ เรียกย่อว่า ห้องแลบ (Lab/Laboratoty) เช่น การตรวจเลือดต่างๆ การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจน้ำไขสันหลังจากการเจาะน้ำไขสันหลัง การตรวจเชื้อ การตรวจเพาะเชื้อ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นวิธีการหนึ่งของการสืบค้น ทั้งนี้เพื่อ

  • ช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคทางคลินิกของแพทย์
  • ช่วยการวินิจฉัยโรคของแพทย์
  • ช่วยประเมินวิธีรักษาและผลข้างเคียงจากการรักษา
  • ช่วยในการติดตามโรค
  • และช่วยการประเมินสุขภาพผู้ป่วย

ทั้งนี้ ข้อบ่งชี้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ คือ อาการผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ต่างๆ ผลจากการตรวจร่างกาย รวมทั้งจากดุลพินิจของแพทย์