การตรวจทางพยาธิวิทยา (Histopathology)

บทความที่เกี่ยวข้อง
การตรวจทางพยาธิวิทยา

การตรวจทางพยาธิวิทยา (Histopathology) ได้แก่ การนำชิ้นเนื้อจากการตัดชิ้นเนื้อแล้ว นำมาตรวจด้วยการฝานเป็นชิ้นบางๆและย้อมด้วยสีเคมีชนิดพิเศษ หลังจากนั้นตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยพยาธิแพทย์ เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อปกติ เนื้ออักเสบ เนื้องอกธรรมดา หรือเนื้องอกมะเร็ง

การตรวจทางพยาธิวิทยา ให้ผลตรวจได้แม่นยำกว่าการตรวจทางเซลล์วิทยา เพราะตรวจเนื้อเยื่อได้ละเอียดและครอบคลุมกว่าการตรวจเซลล์มาก

Updated 2014, Sept 27
Keywords: พยาธิวิทยา, การตรวจทางพยาธิวิทยา, Histopathology Pathology - เกร็ด Symptom: ไม่มี Organ: ทั้งตัว,อื่นๆ System: พยาธิวิทยา