กล่องเสียง (Larynx)

กล่องเสียง เป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหน้าของลำคอในระดับกระดูกคอข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 6 ตอน บนของกล่องเสียง เป็นส่วนที่ต่อมาจากคอหอย ส่วนตอนล่าง จะต่อไปเป็นท่อลม

กล่องเสียง ประกอบด้วย

  • กระดูกอ่อนหลายชิ้นล้อมรอบอยู่ภายนอก มีหน้าที่ป้องกันกล่องเสียง
  • ฝากล่องเสียง มีหน้าที่ช่วยปิดกล่องเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่เรากิน ไหลเข้าไปในกล่องเสียงและในท่อลม
  • และ เนื้อเยื่อบุผิวชนิดเยื่อเมือก

นอกจากนั้น ภายในกล่องเสียง ยังประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก สายเสียง รอยย่นของเนื้อ เยื่อที่เรียกว่า False vocal cords (มีส่วนช่วยสายเสียงในการทำให้เกิดเสียง) หลอดเลือด เส้น ประสาท และระบบน้ำเหลือง

หน้าที่ของกล่องเสียง คือ

  • ช่วยในการกลืนสิ่งต่างๆ เช่น อาหาร น้ำ
  • ช่วยการหายใจ
  • และเป็นอวัยวะที่ใช้ออกเสียง

โรคที่เกิดกับกล่องเสียงที่พบได้บ่อย คือ กล่องเสียงอักเสบติดเชื้อ ปุ่มเนื้อที่สายเสียง และโรคมะเร็งกล่องเสียง โดยอาการสำคัญที่จะบ่งบอกว่าเป็นโรคของกล่องเสียง คือ เสียงแหบ ซึ่งอาจเกิดร่วมกับการเจ็บคอ หรือไม่ก็ได้

บรรณานุกรม

  1. Larynx https://en.wikipedia.org/wiki/Larynx [2014,Jan18 ].
  2. The larynx http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject/236 [2014,Jan18].