กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา (Flu-like Syndrome)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ: คือโรคอะไร?

นอกจากประโยชน์ด้านการรักษาโรคแล้ว  ยาต่างๆก็สามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา/ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียงจากยาได้ ซึ่งลักษณะอาการมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของยาและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยานั้นๆ

ยาบางชนิดใน กลุ่มยาเคมีบำบัด และกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน/ระบบภูมิต้านทาน/ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย  สามาถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้  ที่ทำให้ร่างกายตอบสนองในลักษณะคล้ายกับอาการของคนเมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยเนื้อตัว/กล้ามเนื้อ ที่เรียกว่า “กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา (Flu like syndrome) หรือ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา (Flu like symptom)” ซึ่งพบว่าอาการข้างเคียงเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับขนาดของตัวยาที่ได้รับ และเมื่อได้รับยานั้นๆต่อเนื่อง ความรุนแรงของอาการก็จะค่อยๆลดน้อยลง

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการนี้ควรมีความเข้าใจ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ และเข้าพบแพทย์/มาโรงพยาบาลหากอาการต่างๆนั้นไม่ทุเลาลง หรือมีความรุนแรงมากขึ้น

กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยามีสาเหตุมาจากอะไร?

กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

 

กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา เป็นกลุ่มอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด หรือ จากยาบางชนิดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน เช่น สารปรับภูมิคุ้มกันร่างกาย, ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มอาการ แต่เชื่อว่าการที่ร่างกายได้รับยาเคมีบำบัดหรือยาที่ก่อผลข้างเคียงนี้ จะสามารถไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดการตอบสนองทีมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเกิดไข้หวัดใหญ่

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา?

ยาบางขนาน/บางชนิดที่อาจเป็นสาเหตุในการกระตุ้นให้เกิดกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา เช่น

ก. ยาอินเตอร์ลิวคิน 2 (Interleukin-2), ยาอินเตอร์เฟอรอน (Interferon)
ข. ยาในกลุ่มโคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์ (Colony-stimulating factors)
ค. ยาในกลุ่ม โมโนโคลนอลแอนตีบอดี  (Monoclonal Antibodies)
ง. ยาเคมีบำบัด เช่นยาบลีโอมัยซิน (Bleomycin), คลาดรีบีน (Cladribine), ไซทาราบีน (Cytarabine), ดาคาร์บาซีน (Dacarbazine), ฟลูออโรยูราซิล (Fluorouracil), แอล-แอสพาราจีเนส (L-asparaginase), โพรคาร์บาซีน (Procarbazine), และไทรมีเทร็กเซต (Trimetrexate)

กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา มีอาการอย่างไร?

อาการของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยาจะคล้ายคลึงกับอาการจากโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น อาการมีไข้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับช่วงการได้รับยานั้นๆ, หนาวสั่นซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นก่อนการมีไข้ และจะเกิดกับร่างกายส่วนบนก่อน, ปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ, ปวดกระดูก, ปวดหัว, ตาไวต่อแสงอย่างผิดปกติ, หรือมีอาการมองเห็นได้ไม่ขัด, ความอยากอาหารลดลง, มีอาการคลื่นไส้อาเจียน,  อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย, มีน้ำมูกไหล (ส่วนมากจะใส), ไอแห้งๆ, และมีอาการเหนื่อยล้า/อ่อนเพลีย

อาการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับขนาดยาเคมีบำบัด หรือขนาดยาที่ออกฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกันที่ได้รับ  นั่นหมายความว่า หากได้รับยาในปริมาณมากกว่า  แนวโน้มความรุนแรงของอาการจะมีมากกว่า   

อนึ่ง: ผู้ป่วยอาจจะไม่แสดงอาการทุกอาการที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น และโดยส่วนมาก เมื่อผู้ป่วยได้รับยาต่างๆที่เป็นสาเหตุในครั้งแรกและได้เกิดกลุ่มอาการนี้จะมีความรุนแรงมากกว่าเมื่อมีการให้ยานั้นๆในครั้งต่อๆไป  คือความรุนแรงของกลุ่มอาการนี้จะน้อยลง, ทั้งนี้ ทั่วไป อาการเหล่านี้จะหายไปเองได้เมื่อหยุดใช้ยานั้นๆ

ควรพบแพทย์เมื่อไร?

หากผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาเคมีบำบัดหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และเกิดกลุ่มอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่จากยา ควรเข้าพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เช่น

 • มีไข้สูงกว่า 5 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • มีอาการคล้ายกับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อข้างต้น
 • มีอาการคลื่นไส้อาเจียน โดยเฉพาะหากอาเจียนมากกว่า 4-5 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
 • เหนื่อยล้าอย่างมาก
 • หายใจไม่สะดวกหรือหายใจลำบากเมื่ออกแรงเพียงน้อยนิด
 • ไม่สามารถรับประทานหรือดื่มได้อย่างปกติ โดยเฉพาะหากมีอาการขาดน้ำ/ภาวะขาดน้ำ เช่น  กระหายน้ำ  เหนื่อยล้า  ปากแห้ง  ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีเข้ม  ปัสสาวะน้อย  ร่วมกับการเกิดอาการมึนงง
 • ท้องเสีย (4-6 ครั้งภายในช่วง 24 ชั่วโมง)
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อที่ไม่ทุเลา เมื่อได้รับยาแก้ปวดชนิดพื้นฐานทั่วไป เช่น ยาParacetamol
 • เกิดความวิตกกังวล เครียด อารมณ์เปลี่ยนไป/อารมณ์แปรปรวน หรือมีอาการคล้ายอาการซึมเศร้า

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยาได้อย่างไร?

แพทย์สามารถวินิจฉัยกลุ่มอาการนี้ได้จากทางคลินิกทั่วไปได้แก่ 

 • ประวัติอาการผู้ป่วยที่ร่วมกับประวัติการใช้ยาต่างๆโดยเฉพาะยาเคมีบำบัด และยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ที่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการให้ยานั้นๆและช่วงของการเกิดกลุ่มอาการนี้ และ
 • การตรวจร่างกาย

สามารถรักษากลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยาได้อย่างไร?

การรักษากลุ่มอาการคล้ายไข้วัดใหญ่จากยา โดยทั่วไปเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการที่ผู้ป่วยเป็น เช่น การให้ยาแก้ท้องเสียในผู้ป่วยที่เกิดอาการท้องเสีย  การให้ยาแก้ปวด/ ยาลดไข้ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหรือมีไข้   หรือการให้ยาแก้คลื่นไสอาเจียนในผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน

การพยากรณ์โรคของกลุ่มอาการนี้เป็นอย่างไร? มีผลข้างเคียงจากกลุ่มอาการนี้ไหม?

การพยากรณ์โรค/ความรุนแรงของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา ขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งจาก ตัวผู้ป่วยเอง ชนิดของยา  ขนาดของยาที่ได้รับ และ ความรุนแรงของแต่ละอาการ 

โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น กลุ่มอาการนี้ ไม่ได้มีความรุนแรงมาก และอาการส่วนใหญ่จะมีความรุนแรงน้อยลงในการให้ยานั้นๆครั้งต่อไป  และมักหายได้เองเมื่อหยุดใช้ยานั้นๆ

สามารถดูแลตนเองและป้องกันกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยาได้อย่างไร?

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดูแลรักษาที่รวมถึงการดูแลตนเอง คือ ผู้ป่วยต้องมีความเข้าใจในแผนการรักษาของแพทย์  อาการข้างเคียงของยาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น   เมื่อใดที่ผู้ป่วยสามารถเฝ้าระวังดูแลตนเองได้ และเมื่อใดควรที่ผู้ป่วยควรต้องรีบเข้าพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนแพทย์นัด  ดังนั้น ผู้ป่วยควรพูดคุยปรึกษากับ แพทย์ พยาบาล หากมีข้อสงสัยในการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดตัวผู้ป่วยเอง

หากผู้ป่วยเกิดอาการเหล่านี้เพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ดังนี้ เช่น

ก. อาการไข้  อาการปวดตัว/ปวดกล้ามเนื้อ: คือการกินยาลดไข้ ยาแก้ปวดพื้นฐานทั่วไป เช่น ยา Acetaminophen/ Paracetamol

ข. ท้องเสีย:  ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วเมื่อไม่มีโรคต้องจำกัดน้ำดื่ม รับประทานอาหารอ่อน นุ่ม ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทอด อาหารมัน  ผักสด  ผลไม้ดิบ  อาหารที่มีรสจัด  อาหาร และ/หรือเครื่องดื่มที่มี แก๊ส นม และ/หรือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน/กาเฟอีน,  ผู้ป่วยอาจซื้อ ยาแก้ท้องเสีย มาทานเองเพื่อบรรเทาอาการได้ แต่ต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรเพื่อให้ทราบถึงประวัติการใช้ยาต่างๆของผู้ป่วยก่อนใช้ยาแก้ท้องเสียนั้นๆ

ค. น้ำมูกไหล: ดื่มน้ำให้พียงพอ อาจใช้เครื่องช่วยทำให้อากาศชุ่มชื้น (humidifier) ด้วยก็ได้,   หากต้องการซื้อยาทานเองเพื่อบรรเทาอาการ ควรปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร ก่อนเสมอ

ง. อาการไอ: หากผู้ป่วยสูบบุหรี่ ควรต้องงด/เลิกบุหรี่, การใช้เครื่องช่วยให้อากาศชุ่มชื้นอาจช่วยบรรเทาอาการได้, แต่หากต้องการใช้ยาบรรเทา/ยาแก้ไอ ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนเสมอ  โดยการให้ประวัติการใช้ยาต่างๆที่ครบถ้วน และแจ้งอาการให้ละเอียด เช่น ไอย่างไร ไอแห้งๆ หรือไอแบบมีเสมหะ มีสิ่งใดกระตุ้นการไอหรือไม่ เวลาไอมีเลือดปนหรือไม่  มีไข้ร่วมด้วย หรือมีอาการหายใจไม่ออกร่วมด้วยหรือไม่   

จ. เหนื่อยล้า: ผู้ป่วยที่เกิดกลุ่มอาการนี้อาจเกิดความเหนื่อยล้า การอ่อนแรงได้จากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและครบหมวดหมู่ของอาหาร(อาหารมีประโยชน์ห้าหมู่), ดื่มน้ำให้เพียงพอ, ปรึกษาแพทย์ พยาบาลถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม, วางแผนการทำงาน ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด

ฉ. อื่นๆ: ควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการดังกล่าวใน ‘หัวข้อควรพบแพทย์เมื่อไหร่?’

บรรณานุกรม

 1. https://chemocare.com/chemotherapy/side-effects/flulike-syndrome.aspx  [2023,April1]
 2. https://iconcancercentre.com.au/cancer-patients/chemotherapy-side-effects/flu-like-symptoms/ [2023,April1]