กลุ่มอาการ (Syndrome)

กลุ่มอาการ คือ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นร่วมกันหลายอาการเป็นชุดจากกลุ่มโรคหรือกลุ่มภาวะผิดปกติ ที่มีสาเหตุเกิดจากกระบวนการเดียวกัน

  • อาจเป็นอาการที่ผู้ป่วยรู้สึก รับรู้ได้ด้วยตน เอง (Symptom) เช่น อ้วน ผอม อ่อนเพลีย หิวบ่อย เป็นต้น
  • และ/หรือ อาการผิดปกติต่างๆที่แพทย์ตรวจพบได้ที่เรียกว่า อาการแสดง (Sign) เช่น ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และไขมันในเลือดสูง

กลุ่มอาการ ไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการที่เกิดได้จากทั้งกลุ่มโรคหรือกลุ่มภาวะที่รู้สาเหตุ หรือจากกลุ่มโรคหรือกลุ่มภาวะที่ไม่รู้สาเหตุแน่ชัด เช่น กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลัง งานของร่างกาย ที่เรียกว่า กลุ่มอาการเมตาโบลิก (Metabolic syndrome) คือ อาการต่างๆที่เกิดจากโรคเบาหวาน ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง ดังนั้นกลุ่มอาการเมตาโบลิกที่เกิดขึ้น คือ มีความดันโลหิตสูง อ่อนเพลีย อาจอ้วนหรือผอมผิดปกติ มีไขมันในเลือดสูง มีน้ำตาลในเลือดสูง มีการอักเสบชนิดที่ไม่ได้มีการติดเชื้อกับเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกาย เป็นต้น

กลุ่มอาการที่เราคุ้นเคย นอกจากกลุ่มอาการเมตาโบลิก เช่น

  • กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome)
  • กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันต้านทานร่างกายบกพร่องหรือ โรคเอดส์ (AIDS, Acquired immunodefi ciency syndrome)
  • กลุ่มอาการพาร์กินสัน หรือ โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s syndrome หรือ Parkinson’s disease)
  • และกลุ่มอาการโรคซาร์ (SARS, Severe acute respiratory syndrome)

บรรณานุกรม

  1. Syndrome http://en.wikipedia.org/wiki/Syndrome [2013,april15].