แอซิติลโคลีน (Acetylcholine)

บทความที่เกี่ยวข้อง
แอซิติลโคลีน

แอซิติลโคลีน (Acetylcholine) เป็นสารอินทรีย์เคมีที่เป็นสารสื่อประสาทสร้างโดยเซลล์สมอง

ในระบบประสาทส่วนปลาย/ระบบประสาทอัตโนมัติ แอซิติลโคลีนจะทำหน้าที่ตรงรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการทำงาน/หดตัวของกล้ามเนื้อ

ในสมอง แอซิติลโคลีนจะทำหน้าที่ช่วยในการกระตุ้นการตื่นตัว ความจำ ความสนใจ สมาธิ และการตัดสินใจ

ทั้งนี้โรคที่มักเกิดจากความผิดปกติของแอซิติลโคลีนคือ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี(Myasthenia gravis) และอาจเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine [2015,Dec19]
  2. http://neuroscience.uth.tmc.edu/s1/chapter11.html [2015,Dec19]