Frame Top
User

การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
19 ตุลาคม 2018
drsomsaktalk-5


      

      เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ด้านการเงินของโรงพยาบาลรัฐเกือบทุกที่มีปัญหาด้านรายรับที่ลดลง ในขณะที่รายจ่ายมีเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการขาดทุน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือต้องลดรายจ่าย เพิ่มรายรับ ผมมีข้อเสนอในด้านการเพิ่มรายรับ ดังนี้

      1. การบันทึกข้อมูลด้านการรักษาให้ครบถ้วนและมีการสรุปเวชระเบียนที่ครบถ้วน ก็จะเพิ่มรายรับจากการที่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากกองทุนต่างๆ จะจ่ายมากขึ้นในกรณีเวชระเบียนบันทึกได้ละเอียด สรุปเวชระเบียนได้สมบูรณ์

      2. การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม โดยการวินิจฉัยโรคที่ดีนั้นเกิดจากการสอบถามข้อมูลการเจ็บป่วยอย่างดี ร่วมกับการตรวจร่างกายที่ดี เลือกพิจารณาส่งตรวจเลือด เอกซเรย์ต่างๆ อย่างเหมาะสมก็จะลดค่าใช้จ่าย วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ให้การรักษาได้ถูกต้อง ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้วิธีหนึ่ง

      3. การบริการตรวจสุขภาพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ลองคิดคร่าวๆ ว่าในแต่ละอำเภอน่าจะมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ห้างร้านต่างๆ มีจำนวนเป็นพันๆ คน ถ้าค่าตรวจสุขภาพประมาณ 1300 บาทต่อคน ลองคิดดูว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่

      4. การเปิดบริการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันแพทย์แผนไทย เช่น การนวด สมุนไพร เป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก ถ้าเปิดบริการผมเชื่อว่ามีผู้มารับบริการอย่างมาก ก็ย่อมสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายด้านยาแผนปัจจุบันลงได้ด้วย

      5. การเปิดบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง ถ้าโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ว่างมาเปิดบริการด้านนี้ ผมเห็นว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีในการช่วยเหลือคนในชุมชน และเป็นการสร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่ง

      6. การจัดการขยะอย่างครบวงจร ทั้ง recycle , reuse, refill ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ด้วย

      7. การพูดคุยกับชุมชนว่า ถ้ามีงานศพ งานบุญ หรือเทศกาลต่างๆ ที่จะมีการบริจาค อยากให้มีการบริจาคเข้าโรงพยาบาลทุกกิจกรรม

      8. การทอดผ้าป่าสามัคคีกับวัดในชุมชนแล้ว ให้มีการทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาลด้วย

      ลองมาช่วยแก้ปัญหาการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐ โดยการเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลด้วยครับ

Blog
User 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วัน ต่อสัปดาห์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung lakeislove
Frame Bottom