Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  หลอดเลือด  หัวใจและหลอดเลือด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บหน้าอก  เป็นลม  เจ็บหน้าอกซ้ายมาก 

บทนำ

โรคหัวใจ (Heart disease) หรือโรคที่เกิดกับหัวใจ ซึ่งมีได้หลายโรค แต่ที่พบบ่อยที่สุดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้สูงติด 1 ใน 4 ของสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนเกือบทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยคือ โรคหัวใจที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดหัวใจหรือ ที่เรียกว่า ‘โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease ย่อว่า CAD หรือ Coronary heart disease ย่อว่า CHD)’ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง ‘โรคหัวใจ’ มักหมายถึงโรคนี้ ดังนั้นบทความนี้จึงกล่าวถึง โรคหัวใจเฉพาะเกิดจากสาเหตุนี้เท่านั้น ซึ่งคือ ‘โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ คือ โรคเกิดจากหลอดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจซึ่งมีชื่อเรียกว่า ‘Coronary artery’ ตีบแคบเล็กลงหรือตีบตัน จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจจึงทำงานผิดปกติส่งผลถึงอวัยวะต่างๆขาดเลือดไปด้วย จึงเกิดมีอาการต่างๆได้มากมาย

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงในผู้สูงอายุ โดยพบได้สูงตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ พบโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ชายได้สูงกว่าในผู้หญิง แต่หลังจากวัยหมดประจำเดือนถาวรแล้ว ทั้งผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเดียวกับผู้ชาย

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดได้อย่างไร?

โรคหัวใจ

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจคือ การมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจที่เรียกว่า ‘พลาค (Plaque)’ จึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งหนา (หลอดเลือดแดงแข็ง) ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลง

และเมื่อพลาคนี้ก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด หรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหาย ร่างกายจะซ่อมแซมผนังฯส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาว จึงยิ่งส่งผลให้ช่องในหลอดเลือดตีบแคบลงอีก เลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงอีก จนเกิดเป็น ‘โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด’

และบ่อยครั้งการซ่อมแซมจากร่างกายนี้ ก่อให้หลอดเลือดหัวใจถึงอุดตัน จึงส่งผลให้เกิด ’โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย’ ซึ่งอาจเกิดได้อย่างเฉียบพลัน และเมื่อรุนแรงจะเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดทำงานทันที จึงเสียชีวิตได้ทันทีกะทันหัน

นอกจากนั้น หลอดเลือดหัวใจ ยังสามารถบีบหดตัวได้ ดังนั้นเมื่อมีการหดตัวของหลอดเลือดฯ จึงส่งผลให้รูท่อหลอดเลือดฯตีบแคบลง จึงเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ เช่น จากภาวะมีความเครียดสูง เป็นต้น

โรคหลอดเลือดหัวใจมีปัจจัยเสี่ยงไหม?

ปัจจัยเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่

ก.ปัจจัยที่สามารถป้องกัน/ควบคุมได้: ที่สำคัญ คือ

ข. ปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกัน/ควบคุมได้: เช่น

โรคหลอดเลือดหัวใจมีอาการอย่างไร?

อาการพบบ่อยของโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น

แพทย์วินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจได้จาก

รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค และดุลพินิจของแพทย์ เช่น

ก.ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต: ที่สำคัญ เช่น

ข.ดูแลรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง: เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง

ค.การใช้ยาต่างๆ: ตามอาการผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ เช่น

ง. การขยาหลอดเลือดด้วยเทคนิคต่างๆ และอาจเป็นการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ แนะนำอ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคหัวใจ:การซ่อมรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ

จ.การนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ(Enhanced external counter pulsation ย่อว่า EECP): คือเทคนิคการนวดเฉพาะที่ใช้เครื่องมือนวดเฉพาะ โดยนวดบริเวณ ขา น่อง และสะโพกทั้งสองข้าง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และกระตุ้นให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจขึ้นใหม่ทดแทนหลอดเลือดฯที่อุดตัน

โรคหลอดเลือดหัวใจรุนแรงไหม? รักษาหายไหม?

โรคหลอดเลือดหัวใจ จัดเป็นโรคเรื้อรังและรุนแรง เป็นสาเหตุให้เกิดทั้งความพิการและเสียชีวิตได้

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคหัวใจ?เมื่อไหร่ควรพบแพทย์ก่อนนัด? เมื่อไหร่ควรพบแพทย์ฉุกเฉิน?

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่สำคัญ เช่น

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ไหม?

วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่สำคัญ เช่น

ควรพบแพทย์ตรวจโรคหัวใจเมื่อไร?

ควรพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตรวจโรคหัวใจเมื่อ

บรรณานุกรม

  1. Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_disease [2019,Jan19]
  3. https://emedicine.medscape.com/article/153647-overview#showall [2019,Jan19]
  4. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/coronary-heart-disease-risk-factors [2019,Jan19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom