Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  ระบบประสาทวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อัมพฤกษ์  อัมพาต 

บทนำ

โรคสมอง หรือ โรคทางสมอง หรือ โรคของสมอง (Brain disease หรือ Brain disorder) คือ โรคที่เกิดจากมีการทำงานของเซลล์สมองผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆทางสมอง เช่น อัมพฤกษ์อัมพาต สับสน ความจำเสื่อม เป็นต้น ซึ่งโรคสมองมีสาเหตุได้หลากหลาย ดังจะกล่าวต่อไปใน ‘หัวข้อสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง’

อนึ่ง โรคสมอง ชื่ออื่น เช่น Central nervous system disease, CNS disease, Central nervous system disorder, CNS disorder

โรคสมอง เป็นโรคพบทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้พบโรคสมองในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 2 เท่า

ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคทางสมองในผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นโรคเรื้อรัง พบได้ประมาณปีละ 1 ล้าน 1 แสนคน ซึ่งในการนี้รวมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองด้วย

ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานตัวอย่างโรคทางสมอง 8 ลำดับที่พบบ่อย เรียงจากพบบ่อยที่สุดไปจนถึงที่พบน้อยที่สุด คือ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอัลไซเมอร์, โรคลมชัก, อุบัติเหตุทางสมอง, โรคพาร์กินสัน, เนื้องอกและมะเร็งสมอง, โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (โรคเอมเอส/MS), และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส/ALS

สาเหตุสำคัญของโรคทางสมองที่ป้องกันได้ แต่ผู้คนมักจะลืมนึกถึง คือ สมองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งพบทุกอายุเช่นกัน โดยสาเหตุเกิดได้ทั้งจาก การคลอด, ปัญหาในครอบครัว, การเล่น, การกีฬา, การทำงาน, การเดินทาง, การใช้รถใช้ถนน, การทะเลาะวิวาท, การดื่มสุรา, การล้มในผู้สูงอายุ, และอุบัติเหตุจากอาการชัก

โรคสมองมีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงจากอะไร?

โรคทางสมอง

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองมีหลากหลาย เช่น

โรคสมองมีอาการอย่างไร?

อาการจากโรคทางสมองขึ้นทั้งกับสาเหตุและกับตำแหน่งที่เกิดโรค เพราะสมองในแต่ละตำแหน่งจะทำหน้าที่ต่างๆกัน

อาการโดยทั่วไปที่ช่วยแพทย์วินิจฉัยว่า โรคน่าเกิดจากโรคสมอง คือ

แพทย์วินิจฉัยโรคสมองได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคสมองได้จาก

รักษาโรคสมองอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคสมอง คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

ก. การรักษาสาเหตุ: เช่น

ข.การรักษาประคับประคองตามอาการ: เช่น

โรคสมองรุนแรงไหม?

โดยทั่วไป โรคสมองจัดเป็นโรครุนแรงถึงแม้หลายโรคจะรักษาได้หาย แต่ผู้ป่วยมักยังมีความพิการหลงเหลืออยู่ตลอดชีวิตไม่มากก็น้อย เช่น ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือปัญหาในด้านความจำ เป็นต้น

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเองที่สำคัญ คือเมื่อมีอาการดังกล่าวแล้วใน ‘หัวข้ออาการฯ’ ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล หรือไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงของอาการ

ส่วนภายหลังเมื่อทราบว่าตนเองมีโรคสมอง การดูแลตนเองหลังพบแพทย์แล้ว คือ

มีการตรวจคัดกรองโรคสมองไหม?

ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองโรคสมองโดยตรง แต่สามารถตรวจคัดกรองโรคบางโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมอง ได้จาก การตรวจสุขภาพประจำปี เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง

ป้องกันโรคสมองได้อย่างไร?

การป้องกันโรคสมอง คือการหลีกเลี่ยงสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้วใน ‘หัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงฯ’ ที่หลีกเลี่ยงได้ ที่สำคัญคือ

บรรณานุกรม

 1. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Know-Your-Brain [2019,April13]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Intracranial_aneurysm [2019,April13]
 3. http://www.dizziness-and-balance.com/disorders/autoimmune/aibd.html [2019,April13]
 4. https://www.caregiver.org/incidence-and-prevalence-major-causes-brain-impairment [2019,April13]
 5. https://emedicine.medscape.com/article/1161518-overview#showall [2019,April13]
 6. https://library.med.utah.edu/kw/ms/epidemiology.html [2019,April13]
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_sclerosis [2019,April13]
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Dementia [2019,April13]
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Traumatic_brain_injury [2019,April13]
 10. https://emedicine.medscape.com/article/1157902-overview#showall [2019,April13]
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system_disease [2019,April13]
 12. https://www.caregiver.org/incidence-and-prevalence-major-causes-brain-impairmen [2019,April13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom