Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตต่ำมาก 

ทั่วไป

โดพามีน (Dopamine) เป็นสารสื่อประสาทในสมอง ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่าง ๆของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวของร่างกาย, เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลั่งน้ำนมของมารดา, กระบวนการที่ทำให้เกิดการคลื่นไส้, รวมถึงอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น โดยโดพามีนไม่สามารถหลั่งผ่านจากสมองแล้วเข้าสู่กระแสเลือดได้ ดังนั้น ร่างกายจึงมีกลไกในการสร้างสารโดพามีนจากเซลล์ประสาทของร่างกายที่อยู่นอกสมองในรูปโครงสร้างโดพามีนซัลเฟต (Dopamine sulphate) ซึ่งมีหน้าที่และอิทธิพลต่อระบบการทำงานของร่างกาย เช่น ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค, การทำงานของไต, การทำงานของตับอ่อน, และเกี่ยวโยงไปจนถึงการทำงานของระบบทางเดินอาหาร, ตลอดจนลดการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลิน ฯลฯ

สำหรับด้านเภสัชกรรม สารโดพามีนถูกสังเคราะห์ขึ้นในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ด้วยวัตถุประสงค์การรักษาโรคของวงการแพทย์ เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว

ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุโดพามีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดฉีดลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ จัดเป็นยาที่ต้องใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปนอกจากตัวแทนจำหน่ายขนาดใหญ่ๆเท่านั้น

ยาโดพามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โดพามีน

ยาโดพามีนมีสรรพคุณดังนี้

ยาโดพามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโดพามีนคือ การให้ยาโดพามีนในขนาดต่ำจะทำให้หลอดเลือดบริเวณไตยายตัว หากเพิ่มปริมาณยาในระดับสูงมากขึ้นจะกระตุ้นให้หัวใจมีแรงบีบตัวพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ความเร็วในการให้ยาทางหลอดเลือด (เช่น ให้ปริมาณยาทั้งหมดที่แพทย์ต้องการใน 1 นาทีหรือใน 1 ชั่วโมง เป็นต้น) ก็ส่งผลต่อหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันกล่าวคือ

  • การให้ยาด้วยอัตราเร็วต่ำ จะทำให้หลอดเลือดบริเวณไตยายตัว
  • การให้ยาในอัตราเร็วสูง จะทำให้หลอดเลือดในกล้ามเนื้อลายหดตัว และส่งผลให้มีความดันโลหิตสูงขึ้น

ดังนั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้โดพามีนมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ยาโดพามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโดพามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเฉพาะเป็นยาฉีด ดังนี้

  • รูปแบบยาฉีด ขนาด 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
  • รูปแบบยาฉีด ขนาด 50, 200 และ 250 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร
  • รูปแบบยาฉีด ขนาด 200 และ 250 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิตร
  • รูปแบบยาฉีด ขนาด 500 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิตร

ยาโดพามีนมีขนาดและวิธีใช้อย่างไร?

ยาโดพามีนมีขนาดและวิธีใช้ โดยหยดเข้าเส้นเลือด/หลอดเลือด 2 - 5 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที จากนั้นอาจเพิ่มเป็น 5 - 10 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที หากผู้ป่วยมีอาการของโรครุนแรง อาจต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 20 - 50 ไมโครกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/นาที

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโดพามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ยาโดพามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโดพามีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียง) ดังนี้ เข่น คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นผิดปกติ เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ และหายใจลำบาก เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาโดพามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโดพามีนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโดพามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาโดพามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโดพามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาโดพามีนอย่างไร

ควรเก็บยาโดพามีนที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นแสงแดด และความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาโดพามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโดพามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตได้แก่

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
DBL Dopamine (ดีบีแอล โดพามีน) Hospira
Dopamex (โดพาเม็กซ์) Biolab
Dopamine HCl Hospira (โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ ฮอสพิรา) Hospira
Dopin (โดพิน) Union Drug
Inopin (ไอโนพิน) Siam Bheasach

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine [2014,Aug16]
2 http://www.drugs.com/dopamine.html [2014,Aug16]
3 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/ratchakitcha_1-55.pdf [2014,Aug16]
4 http://www.iredellems.com/protocols/employees/ICEMS%20Protocol%20Web/Medications/Dopamine.htm [2014,Aug16]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=dopamine [2014,Aug16]
6 http://www.mims.com/USA/drug/info/dopamine/ [2014,Aug16]
7 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Inopin/?type=brief [2014,Aug16]
8 http://vatchainan2.blogspot.com/2011/05/raynauds-disease-causes-2.html [2014,Aug16]
9 http://vatchainan2.blogspot.com/2011/05/vasculitis-symptoms-by-type-2.html [2014,Aug16]
10 http://www.drugs.com/drug-interactions/dopamine-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Aug16]
11 http://www.medicinenet.com/dopamine-injection/article.htm [2014,Aug16]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom