Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ป้องกันเกิดลิ่มเลือด 

บทนำ

ยาแอ็บซิกซิแมบ(Abciximab) ชื่อเดิมคือ c7E3 Fab เป็นยาต้านเกล็ดเลือดประเภท Glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors ผลิตโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(Mammalian cell culture) วัตถุประสงค์ของยานี้ในช่วงเริ่มต้น ได้ถูกนำมาใช้ป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือด/การเกิดลิ่มเลือด(Blood clot) ภายในหลอดเลือดแดงขณะทำการขยาหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูน (Angioplasty) ยาแอ็บซิกซิแมบมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด หลังจากได้รับยานี้เข้าทางหลอดเลือดดำตัวยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายในประมาณ 10 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ทำได้ยาวนานประมาณ 72 ชั่วโมง แต่จะใช้เวลาเพียงประมาณ 30 นาทีเพื่อให้ร่างกายกำจัดตัวยานี้ออกจากกระแสเลือด

สำหรับผลข้างเคียงที่โดดเด่นของยาแอ็บซิกซิแมบ คือ ก่อให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย ยาแอ็บซิกซิแมบจัดเป็นยาที่มีอันตรายสูง จึงมีข้อจำกัดการใช้กับผู้ป่วยบางกลุ่มดังนี้ เช่น

ปัจจุบัน เราอาจไม่พบเห็นการใช้ยาตัวนี้ในประเทศไทย แต่ก็ยังมียากลุ่ม Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor ตัวอื่นที่นำมาใช้ในสถานพยาบาลของบ้านเรา เช่น Eptifibatide และ Tirofiban

แอ็บซิกซิแมบมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

แอ็บซิกซิแมบ

ยาแอ็บซิกซิแมบมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

แนะนำอ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง “โรคหัวใจ: การซ่อมรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ

แอ็บซิกซิแมบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอ็บซิกซิแมบ มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับตัวรับ(Receptor)ที่อยู่บริเวณพื้นผิวของเกล็ดเลือดที่มีชื่อว่า Glycoprotein IIb receptor หรือ Glycoprotein IIIa receptor ทำให้เกล็ดเลือดหมดความสามารถที่จะรวมตัวกับสารหรือโปรตีนบางอย่างที่จะทำให้เกิดกระบวนการแข็งตัวของเลือด อย่างเช่นสาร Fibrinogen และ von willebrand factor กลไกยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดดังกล่าว ก่อให้เกิดฤทธิ์ของยาชนิดนี้ตามสรรพคุณ

แอ็บซิกซิแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอ็บซิกซิแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วย Abciximab 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (2,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)

แอ็บซิกซิแมบมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาแอ็บซิกซิแมบ มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับการป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือดขณะทำการเปิดหลอดเลือด/การทำบอลลูน:

ข. สำหรับบำบัดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายด้วยหลอดเลือดหัวใจตีบ:

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแอ็บซิกซิแมบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

แอ็บซิกซิแมบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแอ็บซิกซิแมบสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แอ็บซิกซิแมบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอ็บซิกซิแมบ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ และ/หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรม กีฬา ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ บาดแผลตามร่างกายเพราะ จะเป็นเหตุให้เลือดออกได้มาก/ได้ง่าย
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และมาโรงพยาบาลเพื่อรับการให้ยานี้ตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาแอ็บซิกซิแมบด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

แอ็บซิกซิแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอ็บซิกซิแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาแอ็บซิกซิแมบอย่างไร?

ควรเก็บยาแอ็บซิกซิแมบ ภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

แอ็บซิกซิแมบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแอ็บซิกซิแมบ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Reopro (รีโอโปร)Janssen Biologics BV

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Abciximab [2017,Nov18]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/abciximab/?type=brief&mtype=generic [2017,Nov18]
 3. https://www.drugs.com/cdi/abciximab.html [2017,Nov18]
 4. https://www.drugs.com/dosage/reopro.html [2017,Nov18]
 5. https://www.drugs.com/sfx/reopro-side-effects.html [2017,Nov18]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/abciximab-index.html?filter=3&generic_only= [2017,Nov18]
 7. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/1997/abcicen110597-lab.pdf [2017,Nov18]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom