Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมาก  หลอดเลือดหัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง  ต่อมลูกหมากโต 

บทนำ

แอลฟา-บล็อกเกอร์ (Alpha-blockers หรือ Alpha-adrenergic antagonist หรือ Alpha-adrenergic blocker) เป็นกลุ่มยาที่นำมารักษาอาการโรคความดันโลหิตสูง ภาวะต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia) รักษาอาการของโรคหัวใจ บรรเทาอาการภาวะเลือดไปเลี้ยงนิ้วมือได้น้อยที่มักมีอาการปวดชาร่วมด้วยหรือที่เรียกอีกอย่างว่า Raynaud’s phenomenon

ในทางปฏิบัติเรามักพบว่ายากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ถูกนำมาใช้กับโรคความดันโลหิตสูง และภาวะต่อมลูกหมากโตเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ยังมียาบางตัวในกลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ที่ถูกนำมาใช้รักษาอาการซึมเศร้าได้ด้วย

เราอาจแบ่งกลุ่มยาแอลฟา-บล็อกเกอร์ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ

ก. แอลฟา-1 บล็อกเกอร์: ประกอบด้วยตัวยาต่างๆที่นำมาใช้บ่อย เช่น

ข. แอลฟา-2 บล็อกเกอร์: ประกอบด้วยตัวยาที่ใช้บ่อย เช่น

ค. แอลฟา-บล็อกเกอร์ ชนิด Non-selective adrenergic blockers: ประกอบด้วยตัวยาที่ใช้บ่อยเช่น

ทั้งนี้ เคยมีผู้ป่วยตั้งคำถามถึงระยะเวลาในการใช้ยากลุ่มนี้ เราอาจจะกล่าวในภาพรวมว่า สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงบางรายอาจใช้ยากลุ่มนี้ได้มากกว่า 3 ปี แต่ก็มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่สามารถหยุดการใช้ยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการดำรงชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป โดยแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ของการปรับเปลี่ยนการใช้ยาในผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป

ยาบางตัวในกลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ได้ถูกบรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย เช่น Doxazosin และ Prazosin โดยอยู่ในหมวดยาอันตราย มีข้อจำกัดข้อห้ามใช้ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีก ย่อย การใช้ยาในกลุ่มนี้จึงต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยหยุดการใช้ยาหรือปรับเปลี่ยนการรับประทานยาเอง

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แอลฟาบล็อกเกอร์

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีสรรพคุณใช้รักษาภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง และรักษาภาวะ ต่อมลูกหมากโต

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับที่อยู่ภายในเซลล์ของกล้ามเนื้อเรียบ ที่ผนังหลอดเลือด ที่หัวใจ และที่ต่อมลูกหมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทภายในเซลล์ ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ และทำให้ผนังหลอดเลือดยายออก รวมถึงต่อมลูกหมากลดอาการหดเกร็ง จึงทำให้เกิดฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดขนาดความแรง 0.4, 1, 2, 2.5, 4, และ 50 มิลลิกรัม/เม็ด

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยยาในกลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีหลายรายการ ขนาดรับประทานของยากลุ่มนี้ จึงขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ โดยต้องอาศัยข้อมูลของตัวผู้ป่วย รวมกับเลือกใช้ชนิดยาให้ตรงตามอาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นการรับประทานจึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

กลุ่มยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้าง เคียง) ดังนี้ เช่น ไอ เหงื่อออกมาก ปัสสาวะสีคล้ำ มีไข้ มีภาวะความดันโลหิตต่ำ ผื่นคัน เท้าและขาบวม วิงเวียนศีรษะ เป็นลม ท้องผูก อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ แน่นจมูก น้ำหนักตัวเพิ่ม ท้องเสีย ซึมเศร้า หัวใจเต้นช้า เบื่ออาหาร เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่น กัน

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์อย่างไร?

ควรเก็บยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากลุ่มแอลฟา-บล็อกเกอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Sriprasit Pharma
Cardoxa (คาร์ด็อกซา)Sriprasit Pharma
Pfizer
Cardura/Cardura XL (คาร์ดูรา/คาร์ดูรา เอ็กซ์แอล)Pfizer
M & H Manufacturing
Carxasin (คาร์ซาซิน)M & H Manufacturing
Millimed
Cazosin (คาโซซิน)Millimed
Siam Bheasach
Dezcard (เดซการ์ด)Siam Bheasach
Ranbaxy
Dovizin (โดวิซิน)Ranbaxy
Umeda
Dozozin (โดโซซิน)Umeda
Sun Pharma
Duracard (ดูราการ์ด)Sun Pharma
Genovate Biotechnology
Genzosin (เจนโซซิน)Genovate Biotechnology
Unison
Pencor (เพนคอร์)Unison
MacroPhar
Xadosin (ซาโดซิน)MacroPhar
Eisai
Urief (ยูรีฟ)Eisai
Remedica
Atodel (อโทเดล)Remedica
V S Pharma
Hyposin 2 (ไฮโพซิน 2)V S Pharma
Siam Bheasach
Lopress (โลเพรส)Siam Bheasach
New Life Pharma
Mima (มิมา)New Life Pharma
Pfizer
Minipress (มินิเพรส)Pfizer
Pharmasant Lab
Polypress (โพลีเพรส)Pharmasant Lab
T.O. Chemicals
Prazosin T.O. (พราโซซิน ที.โอ.)T.O. Chemicals
Utopian
Pressin (เพรสซิน)Utopian
Astellas Pharma
Harnal OCAS (ฮาร์นอล โอซีเอเอส)Astellas Pharma
sanofi-aventis
Xatral XL (ซาทอล เอ็กซ์แอล)sanofi-aventis
Abbott
Hytrin (ไฮทริน)Abbott
Codal Synto
Desirel (ดิไซเรล)Codal Synto
Medifive
Trazo (ทราโซ)Medifive
Pharmasant Lab
Trazodone Pharmasant (ทราโซโดน ฟาร์มาซันท์)Pharmasant Lab
Condrugs
Zodonrel (โซดอนเรล)Condrugs
Utopian
Zorel (โซเรล)Utopian

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_blocker#Uses[2017,Sept9]
  2. https://patient.info/health/alpha-blockers[2017,Sept9]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-1_blocker[2017,Sept9]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_blocker[2017,Sept9]
  5. http://health.howstuffworks.com/diseases-conditions/cardiovascular/heart/alpha-beta-adrenergic-blockers.html[2017,Sept9]
  6. https://www.drugs.com/sfx/doxazosin-side-effects.html[2017,Sept9]
  7. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/alpha-blockers/art-20044214[2017,Sept9]
Updated 2017, September9


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom